Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Сливчук Р.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТАВРIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, м. Запорiжжя, проспект Соборний, 105
4. Код за ЄДРПОУ
30791189
5. Міжміський код та телефон, факс
061-2898045 061-2898045
6. Електронна поштова адреса
tavria@rifnr.uafin.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 204 (2957) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 25.10.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autotech.zp.ua в мережі Інтернет 25.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.10.2018 припинено повноваження Директор Солоннiков Сергiй Вiтiславович д/н 0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 22.10.18 припинено повноваження директора Солоннiкова Сергiя Вiтiславовича у зв’язку зi смертю, посадова особа перебувала на посадi з 16.01.18, не має частки у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.10.2018 обрано Директор Сливчук Роман Iванович д/н 0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 22.10.18 обрано директора Сливчука Романа Iвановича, посадову особу обрано на 5 рокiв, не має частки у статутному капiталi емiтента, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади директора, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.