Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Солоннiков С. В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.01.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТАВРIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, м. Запорiжжя, проспект Соборний, 105
4. Код за ЄДРПОУ
30791189
5. Міжміський код та телефон, факс
061-2898045 061-2898045
6. Електронна поштова адреса
tavria@rifnr.uafin.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 12 (2765) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 18.01.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autotech.zp.ua в мережі Інтернет 18.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.01.2018 припинено повноваження Директор Купрiн Володимир Миколайович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.01.18 припинено повноваження директора Купрiн Володимир Миколайович у зв’язку зi смертю, посадова особа перебувала на посадi з 15.11.16, не має частки у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.01.2018 припинено повноваження Ревiзор Солоннiков Сергiй Вiтiславович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.01.18 припинено повноваження Ревiзора Солоннiков Сергiй Вiтiславович у зв’язку з призначенням на iншу посаду, посадова особа перебувала на посадi з 15.11.16, не має частки у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.01.2018 обрано Директор Солоннiков Сергiй Вiтiславович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.01.18 обрано директора Солоннiков Сергiй Вiтiславович, посадову особу призначено на 5 рокiв, не має частки у статутному капiталi емiтента, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади директора, ревiзора, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.01.2018 обрано Ревiзор Автюшенко Олена Олександрiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.01.18 обрано Ревiзора Автюшенко Олена Олександрiвна, посадову особу призначено на 5 рокiв, не має частки у статутному капiталi емiтента, протягом останнiх 5 рокiв – не працювала, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.