Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Купрiн Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТАВРIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, м. Запорiжжя, просп. Ленiна, 105
4. Код за ЄДРПОУ
30791189
5. Міжміський код та телефон, факс
061-2898045 061-2898045
6. Електронна поштова адреса
tavria@rifnr.uafin.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 217 (4505) Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 18.11.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autotech.zp.ua в мережі Інтернет 18.11.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.11.2016 припинено повноваження Директор Купрiн Володимир Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.11.16 припинено повноваження директора Купрiна Володимира Миколайовича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, посадова особа перебувала на посадi з 25.05.10, не має частки у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.11.2016 обрано Директор Купрiн Володимир Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.11.16 обрано директором Купрiна Володимира Миколайовича, посадову особу призначено на 5 рокiв, не має частки у статутному капiталi емiтента, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади директора, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
15.11.2016 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Солоннiкова Iрина Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.11.16 припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Солоннiкової Iрини Миколаївни у зв’язку зi змiною колегiального органу на одноосiбний, посадова особа перебувала на посадi з 25.05.10, не має частки у статутному капiталi емiтента, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
15.11.2016 обрано Ревiзор Солоннiков Сергiй Вiтiславович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПрАТ «АП «Таврiя» вiд 15.11.16 обрано Ревiзором Солоннiкова Сергiя Вiтiславовича, посадову особу призначено на 5 рокiв, не має частки у статутному капiталi емiтента, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади директора, заступника директора, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.