Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Купрiн Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТАВРIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, м. Запорiжжя, просп. Ленiна, 105
4. Код за ЄДРПОУ
30791189
5. Міжміський код та телефон, факс
061-2898045 061-2898045
6. Електронна поштова адреса
tavria@rifnr.uafin.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 217 (4505) Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 18.11.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autotech.zp.ua в мережі Інтернет 18.11.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1. 15.11.2016 15.11.2016 Фiзична особа д/н 100 0
Зміст інформації:
За iнформацiєю вiд власника акцiй станом на 15.11.16, отриманого Товариством 15.11.16, пакет акцiй фiзичної особи зменшився i розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає - 0% (до змiн – 100,00%).
2. 15.11.2016 15.11.2016 Фiзична особа д/н 0 100
Зміст інформації:
За iнформацiєю вiд власника акцiй станом на 15.11.16, отриманого Товариством 15.11.16, пакет акцiй фiзичної особи збiльшився i розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає – 100,00% (до змiн - 0%).